Справочник

Ако зрението ви се е влошило до определено ниво, трябва да потърсите медицинска помощ. Свържете се с личния си лекар, който може да ви насочи към специалист по очно здраве. Очният специалист (офталмолог) ще измери вашата зрителна острота (способност да виждате детайли от разстояние) и вашето зрително поле (колко виждате встрани, когато гледате право напред). Тези измервания ще помогнат на офталмолога да определи вашето зрително състояние, да назначи терапия и при нужда да ви изпрати за явяване пред ТЕЛК комисия за оценка на вашата намалена трудоспособност.

НЕЛК и ТЕЛк

Експертизата на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.

НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които освидетелстват лицата за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ). Съставите на ТЕЛК в страната са 71.

Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването или по пощата с обратна разписка. Освидетелстването на лицата, явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в комисиите. С Постановление № 179 от 27.06.2014г. са премахнати специализираните ТЕЛК по очни, психични и белодробни болести, считано от 08.07.2014г. Лицата с такива заболявания се освидетелстват от ТЕЛК в присъствието на консултанти, които са специалисти по съответните заболявания.

Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) срещу решенията на ТЕЛК се извършват пред НЕЛК, а решенията на НЕЛК се обжалват пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Потърсете ТЕЛК комисия във вашето населено място.

След получаването на експертно решение от ТЕЛК комисия ще бъдете насочени към дирекцията за социално подпомагане на територията на общината в която живеете. Там можете да кандидатствате за финансова помощ и да потърсите включване в социални услуги.

Агенция за социално подпомагане

Дирекциите за социално подпомагане са системи за предоставяне на „финансова помощ в пари или натура“ и предоставяне на „социални услуги за задоволяване на базисни жизнени нужди, когато това е невъзможно чрез труда и притежаваното от лицата имущество“.

Експертно решение на ТЕЛК с определена нетрудоспособност над 51% ви дава достъп до определени социални придобивки и ползване на социални услуги. Социалните служби ще извършат социална оценка, чрез която да оценят вашите нужди и да разберат каква помощ и подкрепа ви е необходима.

Потърсете Дирекция за социално подпомагане във вашето населено място.

Прочетете правата, които ви предоставя нормативната база.

Дирекциите за социално подпомагане могат да ви насочат към центрове за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания на територията на вашата община. В тях може да се усвоят редица полезни умения, които да улеснят ежедневните задачи, мобилността, достъпа до информация и повишаването на трудовите умения.

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

Центровете за социална рехабилитация и интеграция на територията на България са 14 на брой. Потребителите трябва да са на възраст над 18 години със загубена работоспособност на зрението над 71% и да живеят на територията на областта в която е разположен центъра. ЦСРИ-тата разполагат със съвременни технически помощни средства за слепи, добре оборудвани компютърни зали, кухни за обучение по полезни умения и класни стаи.

Екипите са съставени от добре квалифицирани преподаватели и се грижат за осъществяването на рехабилитационния процес. Целта е късно ослепелите граждани да придобият максимална самостоятелност – да умеят да се придвижват сами с помощта на белия бастун, да поддържат личната си хигиена и хигиената в дома. Обученията по чужди езици и компютърна грамотност увеличават шансовете на потребителите да си намерят работа.

За да станете потребител на тази социална услуга Най-важно условие, е да живеете на територията на общината в която се намира центъра.

Да имате загубена работоспособност по зрение над 70%. При добро обучение Вие можете да възстановите повечето от предишните си умения: да се движите самостоятелно, да работите с компютър, да четете и пишете и много други неща. Ще можете почти всичко, но ще го правите по различен начин.

Ако искате да станете потребител на определен Център, отидете във Вашата Дирекция за Социално подпомагане. Вземете със себе си лична карта, копие от решение на ТЕЛК и копие от Вашата Социална оценка. В дирекцията ще Ви дадат молба-формуляр и декларация за Вашите доходи. След като попълните и подадете тези документи, остава да се изпрати заповед за приемането Ви в Центъра от същата дирекция.

Потърсете Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания.

Ако сте родител на дете със зрително увреждане има две възможности за неговото образование. Първата възможност е да се обучава в специално училище за ученици със зрителни увреждания(София или Варна) или да предпочетете интегриране в масово училище, където можете да разчитате на подкрепа от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионалните центрове имат координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Регионалните центрове имат и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

В областта на координиращата функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • осигуряват координация на дейностите във връзка с оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • осъществяват координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;
 • координират с детските градини и училищата, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие, осигуряването на ресурсни учители и други педагогически специалисти;
 • координират връзката между родителите и центровете за специална образователна подкрепа, както и между родителите и специалните училища;
 • развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците;
 • участват в разработването на областни и общински стратегии за приобщаващо образование;
 • организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

В областта на консултативната функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • запознават родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;
 • консултират родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 • консултират родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и за използването на специализирана литература;
 • консултират родителите и педагогическите специалисти за използването на различни видове терапии – фамилна терапия, арттерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците;
 • съдействат за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;
 • консултират учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за избор на професия за професионално образование и обучение и за професионална реализация;
 • консултират родителите и педагогическите специалисти за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности;
 • организират информационни кампании за повишаване на информираността на обществото относно приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

В областта на диагностичната и образователната функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности чрез регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища и прилагане на терапевтични програми;
 • изразяват становище за определяне на формата на обучение на учениците със специални образователни потребности;
 • изразяват становище за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа въз основа на оценка на образователните потребности на детето или ученика след заявено желание на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището или на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • участват в провеждането на изследвания по въпросите на приобщаващото образование;
 • събират, анализират и обобщават информация относно потребностите, нагласите и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование.

В областта на методическата функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • провеждат краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите;
 • методически подпомагат учители и други педагогически специалисти при изготвяне на план за подкрепа на дете или ученик със специални образователни потребности, на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми;
 • осъществяват методическа подкрепа на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, на специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, от центровете за специална образователна подкрепа и от центровете за подкрепа за личностното развитие във връзка с допълнителната подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

В областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците регионалните центрове:

 • изготвят програма за квалификация на педагогическите специалисти;
 • провеждат и организират обучения на педагогически специалисти;
 • издават удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията и присъждат квалификационни кредити за проведените обучения.

Потърсете Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Специални училища за ученици с нарушено зрение

Специалните училища за ученици с нарушено зрение имат важен принос в развитие на обучението на зрително затруднените деца в България. В тях са въведени специални програми по ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и ежедневни умения. 

Педагогическият екип се грижи за обучението, възпитанието, рехабилитацията и социализацията на учениците от подготвителен до XII клас с цел постигане на тяхната самостоятелност и независимост, за достойна интеграция и реализация в обществото.

Училищата предлагат следните образователни услуги:

 • Обучение на деца от 6 до 19 години по общообразователна програма;
 • Обучение на деца с множество увреждания по индивидуална програма;
 • Ранно въздействие и консултиране на семейството за деца от 0 до 6 години;
 • Ресурсен учител за подкрепа на интегрирани зрително затруднени ученици в масово училище.

Потърсете специалните училища за ученици със нарушено зрение.

Организации в подкрепа на хора със зрителни увреждания

Ако научите , че имате зрително увреждане, което не може да бъде лекувано, ще ви е трудно да се примирите. Някои хора преминават през процес при който изпитват редица емоции, включително шок, гняв и отричане, преди в крайна сметка да приемат състоянието си,но този процес може да бъде улеснен, ако се свържете с организация или група за подкрепа на хора със загубено зрение.

Потърсете организация за подкрепа.