ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 2: СТРАТЕГИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ

Управленски документи

В световен мащаб най-малко 2.2 милиарда души имат зрително увреждане и от тях поне 1 милиард души имат зрително увреждане, което е могло или все още може да бъде предотвратено. Това означава, че с адекватни политики – управленски решения и заделяне на необходимите за изпълнението им ресурси, държавите биха могли да постигнат значителен напредък в предотвратяването или лечението на очните заболявания.

Общоприета е практиката държавите да формират и изпълняват своите политики освен на базата на нормативна уредба, и чрез документи, в които се отразяват по-дългосрочни или краткосрочни цели и намерения. Такива управленски документи могат да бъдат национални стратегии, програми, едногодишни или многогодишни планове и др. На базата на такива документи държавата може да изпълнява конкретните политики в дадена сфера.ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 2: СТРАТЕГИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ(pdf)

Сподели