ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 3: СТАНДАРТИ ОЧНО ЗДРАВЕ

Стандарти и практики в сферата на очното здраве

Медицинските дейности по лечение на очните заболявания се извършват от висококвалифицирани специалисти офталмолози и при специално изградена материална-техническа база, медицинска апаратура и лекарствени средства. Изискванията и условията за осъществяване на тези дейности се регламентират чрез медицински стандарт за очните заболявания, който се приема от министъра на здравеопазването с наредба.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ):

„Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредба на министъра на здравеопазването.“ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 3: СТАНДАРТИ ОЧНО ЗДРАВЕ(pdf)

Сподели